MOTTO TYGODNIA
"Consuetudo altera natura est."
Przyzwyczajenie jest drugą naturą."
M.T.Cicero De finibus 5,25,74

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Stypendia

Wyprawka szkolna

Informujemy o Rządowym programie pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna." Nabór wniosków wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi i zaprasza pedagog szkolny p. Dorota Rakocy w terminie do 11 września 2017 r. (pokój nr 7).

Szczegóły o programie znajdują się na stronie MEN >>> TUTAJ <<<.

Pobierz wniosek >>>TUTAJ<<<

Stypendia unijne - z opiekunem dydaktycznym

Informujemy, że nabór wniosków dla uczniów klas pierwszych, oraz uzupełniający dla uczniów klas drugich i trzecich w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony w szkole do 24 września 2017 r. Uczniowie spełniający kryteria proszeni są o zgłoszenie tego wychowawcom klas do 11 września.

Szczegółowe informacje o naborze, regulamin i dokumenty do pobrania na stronie internetowej: >>> TUTAJ <<<

„Młody inżynier” dla klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

Nabór wniosków stypendialnych i zaświadczeń będzie prowadzony w szkole we wrześniu. Termin naboru ogłoszą uczniom wychowawcy klas. Uczeń klasy pierwszej przedkłada zaświadczenie o ocenach uzyskanych w III klasie gimnazjum wystawione przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym według wzoru określonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Szczegóły tutaj:
 

PILNE! Nabór do Stypendium Urzędu Marszałkowskiego (z opiekunem dydaktycznym)!

19 czerwca 2017r. wpłynęła do szkoły informacja o realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Ostateczny termin złożenia dokumentacji przygotowanej zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przez ucznia i jego opiekuna dydaktycznego mija:

1. w aplikacji internetowej do 10 lipca 2017 r. - uczniowie klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018

2. w wersji papierowej wraz z załącznikami, w zaklejonej kopercie, oznaczonej według wzoru do 28 czerwca 2017 r. w sekretariacie szkoły.

Nabór dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony od 11-25 września 2017 r. Uczniowie w sprawie stypendium zgłaszają się do swoich wychowawców.

Szczegółowe informacje o naborze, regulamin i dokumenty do pobrania na stronie internetowej: >>> TUTAJ <<<

Program stypendialny "Nie zgubić talentu"

W związku ze zmianą uchwały w sprawie Programu, prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Uczniowie w sprawie stypendium zgłaszają się do swoich wychowawców.

Więcej informacji na temat >>> TUTAJ <<<

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Warunki
Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
a) podstawowych (klasy IV – VI),
b) gimnazjalnych,
c) ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,

2) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

3) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,60 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) 5,40 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
c) 5,10 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

5) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Czytaj więcej: Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Warunki
Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych:
1. gimnazjum klasy II i III,
2. liceum technikum,
3. zasadniczej szkoły zawodowej.

Stypendium dla młodego inżyniera może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1. posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeszowa lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
2. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
3. w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali, co najmniej dobrą ocenę zachowania,

Czytaj więcej: Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Program ADAMED SmartUP

Programu naukowo-edukacyjny skierowany jest do szczególnie utalentowanej młodzieży. Uczestnicy mogą ubiegać się o wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a najzdolniejsi mają również szansę starać się o stypendia naukowe. Więcej informacji o programie w załączniku i na stronie internetowej programu.
adamedsmartup.pl/o-programie

Stypendium w Babson College

Oferta dedykowana jest dla maturzystów w roku szkolnym 2017/2018.
Stypendium umożliwia studiowanie w Babson College, jednej z najlepszych amerykańskich uczelni przedsiębiorczości (www.babson.edu), która znajduje się w Wellesley, Massachusetts, 20 kilometrów od Bostonu. Uczelnia od 15 lat znajduje się w rankingu najlepszych amerykańskich programów studiów biznesowych.
Fundacja Kronospan (www.kronospanfoundation.org) pokrywa wszystkie koszty związane z 4-letnim okresem studiowania w Babson College (USA), w tym czesne, zakwaterowanie, podręczniki, ubezpieczenie zdrowotne oraz transport z/do USA. Koszt oferowanego stypendium wynosi 250 000 USD. Po ukończeniu 4- letnich studiów student uzyskuje tytuł licencjata.
Aby aplikować o stypendium należy założyć konto na stronie internetowej: www.scholarship.kronospanfoundation.org oraz złożyć dokumenty wymagane dokumenty. Czas składania aplikacji mija 12 września 2017r.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.