MOTTO TYGODNIA 
Scire volunt omnes,
studiis incumbere pauci.
"Wszyscy chcą wiedzieć, poświęcić się
nauce nieliczni."

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Rekrutacja 2020

 nabor wybor sciezki
Ważne! Pamiętaj, że możesz zarejestrować się tylko jeden raz!


 

srebrne liceum 2020

HARMONOGRAM REKRUTACJIorły edukacji logo2020 200

 na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

Termin

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
ze świadectwem ukończenia szkoły

od 15 czerwca  2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 11 sierpnia 2020r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 12 sierpnia 2020 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 sierpnia 2020 r. 

do 18 sierpnia 2020 r

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.

7. Wystąpienie do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 22 sierpnia 2020 r.

8. Sporządzenie przez Komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od  dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9. Wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej.

do 3 od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły.

 

W roku szkolnym 2019/2020 w I LO będzie prowadzony nabór do następujących klas ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021.

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Języki obce

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Liczba miejsc

A

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

 • język łaciński z elementami prawa
 • fakultatywnie: 
  • zajęcia w ramach Klubu Mówców

 

 

Pierwszy język obcy – język angielski (obowiązkowy)

Drugi język obcy

do wyboru spośród:

język niemiecki

język hiszpański

język francuski

Fakultatywnie
dla chętnych:
język chiński
i język włoski

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

historia lub wos

31

B

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

 • filozofia w kulturze
 • fakultatywnie: 
  • uzupełniające zajęcia z matematyki

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

geografia lub wos

31

C

matematyka

fizyka

informatyka

 • zajęcia z  informatyki i robotyki – technologie 3D

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

fizyka lub informatyka

31

D

matematyka

geografia

język angielski

 • ekonomia w praktyce

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

geografia

31

E

biologia

chemia

 • język łaciński z terminologią medyczną
 • język angielski dla medyków
 • zwiększona liczna godzin z biologii, chemii i matematyki

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

biologia lub chemia

31

REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021.pdf

 

ul1

ul2

 OFERTA SZKOŁY ulotka 2020/21.pdf

 

OFERTA SZKOŁY:

 • nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach, organizowane w grupach międzyoddziałowych, z podziałem według stopnia zaawansowania,
 • udział w lekcjach prowadzonych pod patronatem Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, fakultety dla maturzystów, koło PTTK, fotograficzne, języka łacińskiego i kultury antycznej, psychologiczne, przedsiębiorczości, koło teatralne, zajęcia i treningi sportowe,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych (uczniowie wielokrotnie zdobywają tytuły laureatów i finalistów),
 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach organizowanych przez  szkołę: Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Seminarium Chemiczne, Spotkania z Fizyką, Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, konferencje naukowe i debaty,
 • wyjazdy do Brukseli i Strasburga, udział w sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży,
 • schola szkolna, szkolny zespół muzyczny
 • spotkania z politykami, podróżnikami, pisarzami i artystami, jak również wybitnymi wychowankami szkoły 

ILO współpracuje z:

 • uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Akademią Górniczo Hutniczą.
 • Izbą Radców Prawnych i Sądem Rejonowym
 • Instytutem Pamięci Narodowej,
 • Narodowym Bankiem Polskim,
 • Teatrem „Maska” oraz Teatrem im. Wandy Siemaszkowej,
 • Biurem Karier WSiZ-u

Uczniowie szkoły uczestniczą:

 • w międzynarodowych wymianach uczniowskich (Klagenfurt, Saarbrücken, Madryt, Satu Mare),
 • projektach edukacyjno-językowych za granicą,
 • projektach europejskich: krajowych i międzynarodowych sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży i w konkursie Euroscola, zdobywając czołowe miejsca,
 • w zajęciach praktycznych i laboratoryjnych w rzeszowskich uczelniach, m.in.: Festiwal Nauki, Akademia Prawa, Akademia Bezpieczeństwa, Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego, Kreator Logicznego Myślenia,
 • w bezpłatnych zajęciach finansowanych przez UE,
 • w działalności wolontariackiej i organizacjach charytatywnych (Amnesty International, Caritas, Szlachetna Paczka, Opłatek Maltański, Fundacja Pro Spe),
 • w Szkolnym Dniu Kariery,
 • w obozach narciarsko-snowboardowych,
 • w corocznym karnawałowym balu szkolnym,
 • w wycieczkach ogólnoszkolnych, w tym zagranicznych.

 

Szkoła posiada nowoczesne multimedialne pracownie dydaktyczne, nowocześnie wyposażone laboratorium chemiczne, pracownie biologiczne, fizyczne.

W szkole funkcjonuje bezprzewodowa sieć internetowa, dostępna nieodpłatnie dla uczniów.

 

Założenia projektu oferty edukacyjnej ILO

 1. Szkoła oferuje absolwentom szkoły podstawowej i naukę w 5 oddziałach klas pierwszych.
 2. Uczeń wybiera w toku kształcenia jeden z 5 proponowanych przez szkołę bloków rozszerzeń. Każdy z bloków może zawierać od dwóch do czterech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające.
 3. Planowane bloki rozszerzeń: humanistyczny, językowo-geograficzno-społeczny, matematyczno-fizyczno-informatyczny, matematyczno-geograficzno-językowy, biologiczno-chemiczny.
 4. Wybór bloku rozszerzeń uczeń deklaruje wstępnie w trakcie naboru do szkoły, określając w ten sposób przedmioty brane pod  uwagę w procesie rekrutacji. Ostateczny wybór bloku rozszerzeń musi nastąpić do końca marca w klasie pierwszej.
 5. W pierwszym roku nauki uczniów wszystkich klas obowiązuje jednakowy plan nauczania. Bloki rozszerzeń realizowane są od klasy drugiej.
 6. Szkoła oferuje nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach zaawansowania.
 7. Nauczanie dwóch języków obcych w zakresie obowiązkowym organizowane jest w grupach międzyoddziałowych z podziałem według stopnia zaawansowania językowego. Podział na grupy pierwszego i drugiego języka odbywa się niezależnie, na podstawie testu. Liczba grup poszczególnych języków zależy od ilości oddziałów oraz możliwości organizacyjnych. W planie lekcji języki obce umieszczone będą w taki sposób, by umożliwić wybór grupy.Wybór języków obcych dokonywany jest na etapie rekrutacji do szkoły.
 • pierwszy język obcy wybrany przez ucznia powinien być kontynuacją języka nauczanego na niższym etapie edukacyjnym, przy wyborze bloku C lub D pierwszym językiem obcym powinien być język angielski
 • drugi język obcy wybrany przez ucznia nie musi być kontynuacją języka nauczanego na niższym etapie edukacyjnym

     8. Zajęcia przedmiotu dodatkowego religia/etyka realizowane są na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów.
    9. Zajęcia przedmiotu dodatkowego wychowanie do życia w rodzinie realizowane są w ramach oddziału jeśli rodzice  lub pełnoletni uczniowie nie zrezygnują z udziału w zajęciach.

 

Internaty

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.