MOTTO TYGODNIA
"Consuetudo altera natura est."
Przyzwyczajenie jest drugą naturą."
M.T.Cicero De finibus 5,25,74

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Rekrutacja 2017

ulotka 1 720 ulotka 2 720

 

REKRUTACJA 2017r

Linki:

Główna STRONA REKRUTACJI
Strona REJESTRACJI UCZNIA
Statystyki chętnych


Rozporządzenia i dokumenty:

 

Zarządzenie Nr 8/2017
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim

Treść całego zarządzenia na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Harmonogram

 

 

OFERTA SZKOŁY:

 • nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach, organizowane
  w grupach międzyoddziałowych, z podziałem według stopnia zaawansowania,
 • udział w lekcjach prowadzonych pod patronatem Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, fakultety dla maturzystów, koło PTTK, fotograficzne, języka łacińskiego i kultury antycznej, psychologiczne, przedsiębiorczości, koło teatralne, zajęcia i treningi sportowe,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych (uczniowie wielokrotnie zdobywają tytuły laureatów i finalistów),
 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich imprezach organizowanych przez  szkołę: Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Seminarium Chemiczne, Spotkania z Fizyką, Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych, konferencje naukowe i debaty,
 • wyjazdy do Brukseli i Strasburga, udział w sesjach Europejskiego Parlamentu Młodzieży,
 • schola szkolna, szkolny zespół muzyczny
 • spotkania z politykami, podróżnikami, pisarzami i artystami, jak również wybitnymi wychowankami szkoły

 

ILO współpracuje z:

 • uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Wyższą Szkołą Prawa i Administracji
 • Izbą Radców Prawnych i Sądem Rejonowym
 • Instytutem Pamięci Narodowej,
 • Narodowym Bankiem Polskim,
 • Teatrem „Maska” oraz Teatrem im. Wandy Siemaszkowej,
 • Biurem Karier WSiZ-u

 

Uczniowie szkoły uczestniczą:

 • w międzynarodowych wymianach uczniowskich (Bielefeld, Klagenfurt, Saarbrücken),
 • w działalności wolontariackiej i organizacjach charytatywnych (Caritas, Amnesty International),
 • w obozach narciarsko-snowboardowych
 • Młodzież szkoły publikuje własną twórczość na łamach gazetki szkolnej „Spiritus Scholae”, w oficynie wydawniczej Collegium Ressoviense, na stronie internetowej szkoły oraz na portalu http://medialni.1lo.rzeszow.pl

Szkoła posiada nowoczesne multimedialne pracownie dydaktyczne, nowocześnie wyposażone laboratorium chemiczne, pracownie biologiczne, fizyczne.

W szkole funkcjonuje bezprzewodowa sieć internetowa, dostępna nieodpłatnie dla uczniów.

 

Najważniejsze terminy przeprowadzenia rekrutacji:

1. od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2. od 24 do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o     zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. od 29  do 30 czerwca 2016r.     

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.

4. 15 lipca 2016r. do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
5. od 15 do 25 lipca 2016 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
6. 26 lipca 2016 r. do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Założenia projektu oferty edukacyjnej ILO w roku szkolnym 2016/2017

 1. Szkoła oferuje absolwentom gimnazjów naukę w 6 oddziałach klas pierwszych.
 2. Uczeń wybiera w toku kształcenia jeden z 6 proponowanych przez szkołę bloków rozszerzeń. Każdy z bloków może zawierać
      od dwóch do czterech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające.
 3. Planowane bloki rozszerzeń:
  oferta szkoly 2016 2017 720
 4. Wybór bloku rozszerzeń uczeń deklaruje wstępnie w trakcie naboru do szkoły, określając w ten sposób przedmioty brane pod
      uwagę w procesie rekrutacji. Ostateczny wybór bloku rozszerzeń musi nastąpić do końca marca w klasie pierwszej.
 5. W pierwszym roku nauki uczniów wszystkich klas obowiązuje jednakowy plan nauczania. Bloki rozszerzeń realizowane są
      od klasy drugiej.
 6. Szkoła oferuje nauczanie języków obcych nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski na wszystkich poziomach
      zaawansowania.
 7. Nauczanie dwóch języków obcych w zakresie obowiązkowym organizowane jest w grupach międzyoddziałowych z podziałem
      według stopnia zaawansowania językowego. Podział na grupy pierwszego i drugiego języka odbywa się niezależnie, na
      podstawie testu. Liczba grup poszczególnych języków zależy od ilości oddziałów oraz możliwości organizacyjnych. W planie lekcji
      języki obce umieszczone będą w taki sposób, by umożliwić wybór grupy. Wybór języków obcych dokonywany jest na etapie
      rekrutacji do szkoły.
 • pierwszy język obcy wybrany przez ucznia powinien być kontynuacją języka nauczanego na niższym etapie edukacyjnym, przy
  wyborze bloku C lub D pierwszym językiem obcym powinien być język angielski
 • drugi język obcy wybrany przez ucznia nie musi być kontynuacją języka nauczanego na niższym etapie edukacyjnym

     8. Zajęcia przedmiotu dodatkowego religia/etyka realizowane są na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów.
     9. Zajęcia przedmiotu dodatkowego wychowanie do życia w rodzinie realizowane są w ramach oddziału jeśli rodzice
         lub pełnoletni uczniowie nie zrezygnują z udziału w zajęciach.

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.