MOTTO TYGODNIA 
Nemo sapiens nisi patiens.
"Nie jest mądry,
kto nie jest cierpliwy."
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Stypendium Primus dla maturzystów

Odbierając wyniki egzaminu maturalnego absolwenci spełniający kryteria, w tym dniu składają wnioski i kopię wyników u wychowawcy klasy.

Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnęli wynik egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej 85 %, liczonych jako średnia z 5 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75 %, liczonych jako średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Wymagane dokumenty:
-  wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku,
- kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania stypendium, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
Szczegóły w zakładce >>> STYPENDIA <<<

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.