Stypendium Primus dla maturzystów

Odbierając wyniki egzaminu maturalnego absolwenci spełniający kryteria, w tym dniu składają wnioski i kopię wyników u wychowawcy klasy.

Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnęli wynik egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej 85 %, liczonych jako średnia z 5 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75 %, liczonych jako średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Wymagane dokumenty:
-  wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku,
- kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania stypendium, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
Szczegóły w zakładce >>> STYPENDIA <<<