Stypendia dla uczniów

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta >>> UM <<< dostępna jest już informacja dot. Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares. Wniosek, załączniki do wniosku oraz uchwała, dostępne są na powyżej podanej stronie. Wnioski proszę drukować dwustronnie!

Nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares zakłada następujące stypendia:
1. Stypendium PRIMUS dla maturzysty
2. Stypendium MISTRZ
Link do strony z wykazem olimpiad i turniejów: >>> TUTAJ <<<
3. Stypendium Młody Inżynier
4. Stypendium Zdolny Uczeń

Treści rozporządzeń i komunikatów MEN, o olimpiadach i konkursach, których wyniki brane są pod uwagę w przypadku stypendium „Mistrz” i „Zdolny uczeń”:

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-w-roku-szkolnym-2018-2019-komunikat-ministr.html

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020130125/O/D20020125.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001580/O/D20171580.pdf

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/tresc-komunikatu.pdf

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/aktualizacja-z-28-listopada-2017-r..pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000939


Tylko Stypendium PRIMUS może się łączyć z innym z programu pn. Primus inter pares.


Stypendium Dyrektora Szkoły

Wszyscy uczniowie Liceum (bez względu na zameldowanie) nadal mogą korzystać ze STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY, na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty, którego kryteria nie zmieniają się !:
Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych.
Nie będzie żadnych potrąceń z ww stypendium, jeśli uczeń otrzyma także stypendium z Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

WNIOSEK *doc
WNIOSEK *pdf
ZAŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM - obowiązkowe
 
Zasiłek szkolny Miasta Rzeszowa:
www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne
 
Wyprawka szkolna:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html
 
Stypendium szkolne Miasta Rzeszowa:
 
Stypendium Miasta Rzeszowa w zakresie twórczości artystycznej:   
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki w Rzeszowie, ul. Rynek 11, tel. 17 87 54 770
 
Stypendia Prezesa RM i MEN - wniosek należy wypełnić komputerowo
https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/stypendium-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-2019-2020/
https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/stypendia-ministra-edukacji-narodowej/
 
Program stypendialny Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” - wniosek należy wypełnić komputerowo:
www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu
 
Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego (unijne):
podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2
 
 
 
Stypendium za osiągnięcia sportowe: ucznia zgłasza klub sportowy w styczniu za rok poprzedzający do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Rzeszowie, ul. Rynek 11, tel. 17 87 54 770
 
Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci:
http://fundusz.org/2010/05/regulamin-przyznawania-stypendiow-celowych/
 
Stypendium naukowe ADAMED SmartUP:
https://adamedsmartup.pl/gra-rekrutacyjna/
 
Fundusz Stypendialny Talenty:
hwww.fundusz-talenty.pl/dla-kandydatow
 
 Program stypendialny ,,The Kronospan Scholarship”:  
scholarship.kronospanfoundation.org/
 
Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu:
www.fundacjazielinskich.pl/
 
Stypendium Fundacji Czechnickiego:
fsczechnicki.zdzislowicz.pl/
 
Stypendium Fundacji Fabryki Marzeń:
www.fabrykimarzen.org/szukasz-pomocy/pomoc-stypendialna
 
Konkurs stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego do międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii:
www.uwc.org.pl/kandydaci_kwalifikacje-2017_szkoly-prywatne.htm#ogloszenie
 
Program stypendialny Flex:
Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych liceum, zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. 
educationusa.pl/szkolnictwo-srednie-usa/program-flex/
 
Stypendia Fundacji Efekt Motyla:
papilionis.org/
 
Stypendium im. Hesia Gumprichta Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:
fdds.pl/oferta/stypendium-im-h-gumprichta/
 
Stypendium Funduszu Pomocy Młodym Talentom:
fpbb.pl/program/stypendia/
 
Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:
dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta/
 
STYPENDIA DLA MATURZYSTÓW:
 
Program Nowe technologie dla dziewczyn:
www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/
 
Stypendia pomostowe:
www.stypendia-pomostowe.pl
 
Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj - Fundacja Batorego:
www.batory.org.pl
 
IndeksStart2star - Stypendium Leszka Czarneckiego dla zdolnych maturzystów:
www.fundacjajlc.pl
 
Konkurs stypendialny „Olimpijczycy”:
www.faj.org.pl/?go=o_fundacji&page=85
 
Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego:
http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/